Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. Na die datum zijn de uirvoeringsregels nog een aantal malen aangescherpt. De Wwft is een implementatie van Europese richtlijnen en vervangt mede de Wet identificatie bij Dienstverlening (WID) en de Wet melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT). Op basis van de Wwft geldt een wettelijke plicht voor advocaten en belastingadviseurs voor de in de Wwft beschreven diensten de cliënt voorafgaand aan de dienstverlening te identificeren en om zogenaamde (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden. Rob Dijkman treedt op als de Wwft-verantwoordelijke voor Di jkmanlaw.

IDENTIFICATIEVERPLICHTING
Op grond van de Wwft is iedere advocaat of belastingadviseur verplicht de identiteit van zijn cliënt vast te stellen, voor zover sprake is van advies en/of bijstand in het kader van in de Wwft beschreven diensten. De identificatieverplichting geldt dus niet in alle gevallen. In de praktijk kan echter veelal pas achteraf definitief beoordeeld worden of de verrichte diensten zijn vrijgesteld, terwijl de identificatie volgens de wet vóór het verlenen van een dienst dient te geschieden.

Ter voorkoming van onduidelijkheden worden in mijn praktijk alle cliënten conform de Wwft geïdentificeerd. Ook als de Wwft niet van toepassing zou zijn, past het in een zorgvuldige praktijkuitoefening om opdrachtgevers te identificeren. De wijze waarop identificatie en verificatie van de identiteit dient plaats te vinden is niet wettelijk voorgeschreven. Dijkmanlaw advocatuur en belastingadvies hanteert de navolgende uitgangspunten, overeenkomstig de Wwft en de richtsnoeren van de Orde van Advocaten.

De identiteit van natuurlijke personen wordt geverifieerd door middel van een geldig paspoort of geldig (Nederlands) rijbewijs, waarvan door de advocaat/belastingadviseur een fotokopie en scan wordt gemaakt. Rechtspersonen worden geïdentificeerd door middel van een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel, zelfstandig opgevraagd door Dijkmanlaw advocatuur en belastingadvies. Bovendien wordt de identiteit van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, door middel van een geldig paspoort of rijbewijs geverifieerd.

Dijkmanlaw advocatuur en belastingadvies is verplicht de kopie van het identiteitsbewijs/het uittreksel en/of andere bewijsstukken te bewaren tot vijf jaar na sluiting van het dossier.

ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES
Op grond van de Wwft is iedere advocaat en belastingadviseur verplicht om transacties (of voorgenomen transacties) die mogelijk verband houden met witwaspraktijken, te melden aan de Financiële inlichtingen eenheid (FIE). Het voormalig meldpunt ongebruikelijke transacties bestaat al enige tijd niet meer en is de Financial Unit Nederland (FIU Nederland) geworden. Ondanks de nieuw geïntroduceerde term FIE blijft het de FIU-Nederland heten. Om te bepalen of een (voorgenomen) transactie mogelijk verband houdt met witwaspraktijken zijn door het Ministerie van Financiën een aantal zogenaamde indicatoren vastgesteld. Aan de hand van die indicatoren dient de advocaat/belastingadviseur te beoordelen of een (voorgenomen) transactie wel of niet gemeld moet worden. De Wwft verbiedt de advocaat/belastingadviseur die een melding doet, zijn cliënt daarover in te lichten.
Deze notitie behandelt de hoofdlijnen van de Wwft-materie en blijft daardoor noodzakelijkerwijs globaal. Meer informatie vindt u op de website: http://www.fiu-nederland.nl