Privacy statement

Dijkmanlaw advocatuur en belastingadvies, gevestigd te ‘s-Gravenhage, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Dijkmanlaw advocatuur en belastingadvies
Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

Email: info@dijkmanlaw.nl
Tel: +31 (0)6 53796811

Website: https://www.dijkmanlaw.nl

Doel van de verwerking

Dijkmanlaw advocatuur en belastingadvies verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
– uitbrengen en innen van declaraties;
– advisering, bemiddeling en verwijzing;
– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
– marketing- en communicatie activiteiten;
– werving en selectie (sollicitatie).

Soorten persoonsgegevens

Dijkmanlaw advocatuur en belastingadvies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt en/of omdat die in het kader van een opdracht aan ons zijn verstrekt en/of omdat u bij ons solliciteerd of in dienst bent getreden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

– voor- en achternaam;
– geslacht;
– geboortedatum;
– adresgegevens;
– telefoonnummers;
– e-mailadres;
– IP-adres;
– bankrekeningnummer;
– kopie ID-bewijs.

Dijkmanlaw advocatuur en belastingadvies verwerkt in voorkomende gevallen, doch uitsluitend in het kader van de uitvoering van een opdracht, ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

– lidmaatschap vakbond;
– gezondheid;
– Burgerservicenummer (BSN);
– ras (alleen doormiddel van een pasfoto)

Behoudens BSN en pasfoto, verwerken wij deze bijzondere en/of gevoelige gegevens uitsluitend in geval van een juridische en/of advies procedure. In die gevallen worden deze gegevens aan ons verstrekt in een procedure en/of door onze opdrachtgevers. Het BSN en een pasfoto (ID-bewijs) verwerken wij separaat ook van onze medewerkers.

Grondslag verwerking

Dijkmanlaw advocatuur en belastingadvies verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

– wettelijke verplichting;
– ter uitvoering van een overeenkomst met u of het bedrijf waar u contactpersoon bent;
– op basis van een gerechtvaardigd belang;
– op basis van uw toestemming.

Delen persoonsgegevens met derden

Dijkmanlaw advocatuur en belastingadvies deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Dijkmanlaw advocatuur en belastingadvies uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Dijkmanlaw advocatuur en belastingadvies ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Beveiliging

Dijkmanlaw advocatuur en belastingadvies hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Dijkmanlaw advocatuur en belastingadvies gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Dijkmanlaw advocatuur en belastingadvies in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn

Dijkmanlaw advocatuur en belastingadvies bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Dijkmanlaw advocatuur en belastingadvies hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Juridische adviesdossiers en dossiers ten behoeve van een gerechtelijke procedure met inbegrip van alle persoonsgegevens van betrokkenen worden 7 jaar na de sluiting daarvan bewaard.
– Sollicitatiebrieven, – formulieren, correspondentie omtrent de sollicitatie worden 4 weken tot na het sluiten van de procedure bewaard, tenzij er een arbeidsovereenkomst tot stand komt.
– Personeelsdossiers van onze medewerkers, arbeidsovereenkomsten (en wijzigingen), promoties en verslagen van functioneringsgesprekken daaronder begrepen worden tot 2 jaar na einde dienstverband bewaard.
– Loonbelastingverklaringen en kopieën van identiteitsbewijzen worden tot 5 jaar na einde dienstverband bewaard.
– Afspraken betreffende salaris en arbeidsvoorwaarden worden tot 7 jaar na einde dienstverband bewaard.
– NAW gegevens van medewerkers worden tot 7 jaar na einde dienstverband bewaard.
– Onze financiële administratie wordt 7 jaar bewaard.

Rechten betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via bovenstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Dijkmanlaw advocatuur en belastingadvies aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Dijkmanlaw advocatuur en belastingadvies neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement

Dijkmanlaw advocatuur en belastingadvies heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het bedrijf gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).